Pravidla soutěže

Pravidla soutěže

1.Úvod

1.1. Všechny soutěže pořádány na portálu www.strcprstskrzprd.cz se řídí těmito Pravidly soutěže (dále jen „Pravidla“).

1.2.Konkrétní údaje pro jednotlivé soutěže jako např. pořadatel soutěže nebo doba trvání soutěže jsou vždy uvedeny u dané soutěže v sekci Informace o soutěži dostupné online pro každou soutěž zvlášť na portále www. strcprstskrzprd.cz a tvoří tak součást těchto pravidel (dále jen „informace o soutěži“).

  1. Pořadatel a organizátor soutěže

2.1.Pořadatelem soutěže je společnost uvedena v informacích o soutěži (dále jen „pořadatel“).

2.2.

Organizátorem soutěže je společnost Marie Füsselová, se sídlem Myslivečkova 18, Ústí nad Labem – Vaňov, PSČ 40001, IČO 06525270 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem.

3.Místo konání a doba trvání soutěže

3.1.

Soutěž probíhá na území vymezeném v informacích o soutěži.

3.2.

Doba trvání soutěže je stanovena v informacích o soutěži.

4.Podmínky účasti

4.1.

Soutěže se mohou účastnit fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území České republiky nebo Slovenské republiky

(dále jen „soutěžící“).

4.2.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele, zaměstnanci organizátora a osoby k výše uvedeným osobám ve vztahu osoby blízké.

4.3.

Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb či zaplacení jakéhokoli jiného vkladu.

4.4.

Dle typu soutěže jsou definovány další specifické podmínky:

4.4.1.

Vědomostní soutěže

Podmínkou účasti ve vědomostní soutěži je vyplnění soutěžního formuláře se

soutěžními otázkami/otázkou a vyplnění požadovaných údajů nebo registrace na webových stránkách

https://strcprstskrzprd.cz. Vyplněním přihlašovacího/soutěžního formuláře nebo zapojením se do soutěže z dříve vytvořeného uživatelského účtu vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly.

4.4.2.

Fotografické soutěže

Podmínkou účasti s možností na výhru ve fotografické soutěži je odeslání

fotografie na téma stanované v informacích o soutěži. Každý soutěžící může soutěžit s maximálně 1 fotografií. Za účastníka jste považování i tehdy, pokud jakékoliv nahrané fotografii v soutěži dáte svůj hlas.

4.5.

Veškeré typy soutěží mohou probíhat také na Facebooku. Pro účast ve facebookové soutěži se musíte stát fanoušky stránky, kde daná facebooková soutěž probíhá.

5.Průběh soutěže

5.1.

Vědomostní soutěže

Soutěž obsahuje předem specifikované množství soutěžních otázek s nabídkou

výběru jedné správné odpovědi (otázka s nabídkou) a 1 soutěžní vědomostní otázku bez nabídky výběru správné odpovědi (otázka bez nabídky).

4.1.1.

Výhru získává soutěžící, který správně odpověděl na všechny položené soutěžní otázky s nabídkou.

4.1.2.

V případě, že žádný soutěžící nezodpoví správně všechny otázky s nabídkou, získá výhru soutěžící, který správně odpověděl na nejvyšší počet otázek s nabídkou.

4.1.3.

V případě, že více soutěžících správně odpoví všechny otázky s nabídkou nebo na stejný nejvyšší počet otázek s nabídkou nebo naopak žádný ze soutěžících neodpoví správně ani na jednu soutěžní otázku s nabídkou, vyhrává soutěžící, jehož odpověď na otázku bez nabídky byla nejbližší správné odpovědi. V případě, že je více soutěžících s odpovědí na otázku bez nabídky stejně blízko správné odpovědi, vyhrává ten soutěžící, který odpověděl nejdříve. Rozhoduje systémový čas odpovědi zaznamenaný organizátorem.

4.1.4.

Odpovědi musí soutěžící zadat do příslušné kolonky nebo musí předepsaným způsobem vybrat jednu z nabízených možností.

4.1.5.

Každý soutěžící se soutěže může zúčastnit, tj. může zaslat odpovědi, pouze jednou.

5.2.

Fotografické soutěže

do soutěže jsou zařazeny fotografie soutěžících, kterým dávají účastníci soutěže hlasy.

4.2.1.

Každý soutěžící může do soutěže nahrát maximálně jednu fotografii, která odpovídá zadanému tématu v informacích o soutěži. Fotografie nesmí poškozovat dobré jméno pořadatele soutěže a nesmí porušovat zákony ČR. Zároveň nesmí obsahovat pornografii či neúměrné násilí.

4.2.2.

Pořadatel soutěže má právo vyřadit jakoukoliv fotografii ze soutěže.

4.2.3.

Soutěžící potvrzuje, že fotografii pořídil sám a že osoby zachycené na fotografii mu udělili právo na zveřejnění.

4.2.4.

Zasláním fotografií do soutěže udělujete právo pořadateli s nimi libovolně nakládat

. Pořadatel může nahrané fotografie používat bez dalšího souhlasu účastníka soutěže.

4.2.5.

Soutěžící, jejichž fotografie budou mít k datu ukončení soutěže nejvíce hlasů, vyhrají uvedené ceny v informacích o soutěži. První cenu vyhraje fotografie s nejvíce hlasy.

Zbylé ceny vyhrají soutěžící dle pořadí hlasů.

4.2.6.

Pokud budou mít 2 soutěžící stejný počet hlasů, umístí se na lepším místě ten, který daného počtu hlasů dosáhl jako dříve dle systémového času souteze.cz.

4.2.7.

Každý účastník může pro jednu fotografii hlasovat pouze jednou.

6. Výhry

6.1.Výhry v soutěži jsou uvedeny v informacích o soutěži.

6.2.

Pořadatel si vyhrazuje právo jakoukoli výhru uvedenou v informacích o soutěži nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně pořadatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.

6.3.

Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu.

6.4.

Výherci budou zveřejněni na webových stránkách organizátora a bude

jím zaslána e-mailová zpráva s oznámením o výhře. E-mailová zpráva s oznámením o výhře bude obsahovat buď sdělení o tom, dokdy bude pořadatel kontaktovat výherce a kontaktní údaje pořadatele nebo pokyny pro předání výhry.

Tato zpráva bude doručena na e-mailovou adresu soutěžícího zadanou do přihlašovacího/soutěžního formuláře nebo na registrační e-mail na portálu www. strcprstskrzprd.cz. Nepřevzaté výhry propadají bez náhrady pořadateli.

7.Ochrana osobních údajů

7.1.

Účastí v soutěži uděluje soutěžící organizátorovi souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) uvedených v soutěžním formuláři nebo při registraci na portálu v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště. Poskytnutí údajů je dobrovolné. Poskytnutí osobních údajů je podmínkou pro účast v soutěži a využívání

služeb portálu strcprstskrzprd.cz.

7.2.

Správcem osobních údajů je organizátor soutěže uvedený v čl. 2.2 těchto Pravidel.

7.3.

Účelem zpracování osobních údajů je vedení evidence soutěžících pro marketingové účely, umožnění předání výhry a zasílání komunikace se soutěžícími (včetně marketingové a obchodních sdělení).

7.4.

Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány výhradně v souladu se zákonem, tj. budou shromažďovány pouze ty údaje, které odpovídají výše uvedenému účelu a budou uchovávány po dobu 5 let od zapojení do soutěže. Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány správcem nebo zpracovatelem na základě

zvláštní smlouvy. Soutěžící souhlasí s tím, aby údaje zpracovávané o jeho osobě byly organizátorem

předány pořadateli soutěže pro účely předání výhry příp. pro další zpracování v rozsahu uvedeném v těchto pravidlech.

7.5.

Soutěžící účastí v některé soutěži souhlasí s tím, že stane – li se

výhercem, je pořadatel a organizátor oprávněn bezplatně užít jeho/její jméno, příjmení a neúplnou adresu bydliště (obec) ve sdělovacích prostředcích, na webových stránkách organizátora a pořadatele konkrétní soutěže a v propagačních a reklamních materiálech.

7.6.

Soutěžící má právo požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů a organizátor povinnost mu/jí tuto informaci předat. Dále má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a právo požadovat od organizátora vysvětlení domnívá -li se, že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu se zákonem. V případě, že se domnívá, že došlo k rozporu s právem nebo jeho/její oprávněnými zájmy, má

právo od organizátora požadovat nápravu vzniklé situace, zejména zablokování, opravu, nahrazení nebo odstranění osobních údajů. Kromě práva požadovat vysvětlení je soutěžící oprávněn/a obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů na adrese: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

7.7.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s tím, aby na jím/jí uvedené údaje pro elektronickou komunikaci (e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu apod.) byla organizátorem nebo pořadatelem soutěže zasílána obchodní sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Tento souhlas může kdykoliv zdarma odvolat zasláním e-mailové zprávy z jím/jí používané e-mailové adresy na e-mailovou adresu organizátora (pro odvolání souhlasu se zasíláním obchodních

sdělení organizátora) a e-mailovou adresu pořadatele uvedenou v informacích o soutěži

(pro odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení pořadatele) s uvedením slova „Nezasílat“ v předmětu zprávy.

8.Závěr

8.1.

Pravidla soutěže se řídí českým právním řádem.

8.2.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo pravidla kdykoli jednostranně měnit nebo změnit výhry v soutěži, soutěž odvolat, odložit nebo přerušit. Změna pravidel je účinná okamžikem zveřejnění na stránkách http://www. strcprstskrzprd.cz.

8.3.

Soutěžící, který/á poruší některé z ustanovení těchto pravidel, bude ze soutěže vy

loučen bez nároku na náhradu nákladů vynaložených na účast v soutěži.

8.4.

Tato soutěž není jakkoliv sponzorovaná, podporována, spravovaná nebo spojená se společností Facebook, Inc. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook, Inc.

8.5.

Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. Jejich aktuální, úplné a závazné znění je nahttp://www. strcprstskrzprd.cz

V případě nejasností nás můžete kdykoliv kontaktovat e-mailem na adrese uvedené v informacích o soutěži.